Hỗ trợ khách hàng Thiết bị y tế Jamun- Doanh nghiệp mang lại cho bạn sức khỏe sống lâu 100 tuổi

Tiếp nhận A/S

Hỗ trợ khách hàng Tiếp nhận A/S

Phần đánh dấu (필수) là bắt buộc. Bạn hãy nhập đầy đủ tất cả những phần này.

제목, 이름, 연락처, 문의내용, 첨부파일을 입력하는 문의 테이블
웹에디터 시작 웹 에디터 끝
Hãy nhập số theo thứ tự để ngăn ngừa tự động đăng ký.

Điều khoản sử dụng

Chính sách bảo mật thông tin cá nhân

  1. Mục đích thu thập và sử dụng thông tin cá nhân.

    • - Nhận dạng bản thân khi sử dụng dịch vụ, xác minh tên thật, xác minh ý định gia nhập, sử dụng dịch vụ hạn chế độ tuổi.
    • - Truyền đạt thông báo, đảm bảo kênh liên lạc và xử lý khiếu nại, đảm bảo thông tin vận chuyển chính xác khi vận chuyển hàng hóa.
    • - Cung cấp thông tin mới nhất như các dịch vụ mới và cung cấp các dịch vụ phù hợp với cá nhân.
    • - Cung cấp các dịch vụ chất lượng cao khác